ОБЩИ УСЛОВИЯ НА EYERIM

 

1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1.1    Настоящите общи условия („Общи условия“) на eyerim s.r.o., със седалище, намиращо се на адрес: Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Словакия, идентификационен номер: BG3077847641 („Продавачът“), уреждат взаимните права и задължения на страните, произтичащи във връзка с или от договора за покупка, сключен съгласно Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги съгласно договор от разстояние или договор, сключен извън помещенията на Продавача, изменящ или допълващ определени актове, между Продавача и потребител с помощта на електронен формуляр за поръчка на Продавача („Договора“) и представляват неделима част от него. Продавачът оперира своя Интернет магазин на уебсайта, намиращ се на www.eyerim.bg („Уебсайта“).

1.2    Общите условия не се прилагат в случаите, когато лицето, което възнамерява да закупува стоки от Продавача, е юридическо лице или лице, което действа в рамките на неговия/нейния бизнес или неговата/нейната собствена професия, когато поръчва стоките. 

1.3    Разпоредбите на тези Общи условия са неразделна част от Договора. Договорът и Общите условия са изготвени на словашки език. Договорът може да бъде сключен на словашки език. Договор, който включва тези Общи условия, се счита за писмен договор.

2. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1    Потребителят може да закупува стоки от Уебсайта на Продавача като регистриран потребител или като нерегистриран потребител. Предимството на регистрацията е, че потребителят не трябва да въвежда повторно неговата/нейната лична информация и адрес за доставка с всяка поръчка, получава неограничен достъп до неговата/нейната история на поръчките и благодарение на предварително въведени данни може да извършва плащането по-лесно и по-бързо.

2.2    Може да се регистрира физическо лице на възраст над 16 години.

2.3    Потребителите могат да се регистрират с помощта на формуляра за регистрация, който е на разположение на Уебсайта („Формуляра за регистрация“). Необходимо е потребителят да въведе във Формуляра за регистрация цялата информация, посочена в него, а именно: име, презиме, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка на стоките, поръчани от потребителя, и да създаде парола. Информацията, въведена от потребителя във Формуляра за регистрация, трябва да е вярна и актуална. Ако данните на потребителя се променят, той/тя ще може да ги променя по всяко време на www.eyerim.bg/custom/account/edit.

2.4    Достъпът до акаунта е защитен с потребителско име и парола; потребителят се задължава да пази потребителското име и парола като поверителни и да ги защитава срещу употреба или злоупотреба от каквито и да е трети страни.

2.5    Продавачът може да провери всяка информация, въведена от потребителя във Формуляра за регистрация. Ако Продавачът открие, че данните, въведени от потребителя във Формуляра за регистрация, не са актуални, не съществуват или са подвеждащи или че потребителят не е използвал акаунта повече от 24 месеца или нарушава неговите/нейните задължения или нашите права съгласно Договора, Продавачът си запазва правото да деактивира потребителския акаунт на потребителя.

3. ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКИТЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

3.1    След избиране на стоките на Уебсайта и потвърждаване на неговия/нейния избор чрез щракване върху бутона „Добави в количката“, потребителят ще бъде пренасочен към формуляра за поръчка („Формуляр за поръчка“). Потребителят трябва да въведе всички данни във Формуляра за поръчка (или да избере подходящата опция във Формуляра за поръчка): име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на стоките, поръчани от потребителя, информация за начина на плащане на цената на стоките и за начина на доставка на стоките или код за отстъпка или купон. Ако потребителят е регистриран клиент, той/тя трябва да влезе в своя акаунт.

3.2    След избиране на начина на плащане потребителят ще бъде пренасочен към страница, на която са обобщени всички данни на потребителя. Продавачът изисква потребителят да провери и при необходимост да коригира всякакви погрешни данни в поръчката, като щракне върху бутона „Редактиране“. Ако всички данни, въведени от потребителя са правилни, той/тя ще изпрати поръчката, като щракне върху бутона „Поръчка със задължение за плащане“.

3.3    След изпращане на поръчката Продавачът ще изпрати потвърждение за поръчката на имейл адреса, посочен от потребителя. Предоставянето на потвърждение за получаване на поръчка от страна на Продавача не означава, че Договорът е сключен. При получаване на потвърждението за получаване на поръчката Продавачът трябва да провери наличността на стоките; Договорът се сключва единствено при обвързващо приемане на офертата за договор от Продавача под формата на потвърждение по имейл, че стоките са готови да бъдат взети или че са били изпратени за доставка (както е уместно).

3.4    Всякакви разходи, направени от потребителя по време на използването на дистанционни средства за комуникация (като телефон или интернет) за извършване на поръчката, следва да се поемат от потребителя; тези разходи трябва да бъдат в обичаен размер, в зависимост от тарифата за телекомуникационни услуги, използвана от потребителите.

3.5    Продавачът архивира поръчката, както и Договора, за срок от най-малко 2 години, но във всеки случай за срок, не по-дълъг от срока, посочен в приложимото законодателство, за да я завърши успешно. Нито поръчката, нито Договорът ще се предоставят когато и да било на каквито и да е неучастващи трети страни (с изключение на служителите и подизпълнителите на Продавача, доколкото това е необходимо, или ако Продавачът е длъжен да оповести тези документи в съответствие с приложимото законодателство). Ако е необходимо, ще изпратим Договора на потребителя при поискване от негова/нейна страна.

3.6    Потребителите могат да закупят само количеството стоки, което отговаря на нормалните нужди. Стоките, закупени чрез Уебсайта на Продавача, не са предназначени за препродажба. Ако потребителят поръча или закупи количество стоки, което не отговаря на нормалните нужди, или ако Продавачът заключи, въз основа на информацията, с която разполага, че стоките, поръчани от потребителя, ще бъдат използвани за препродажба, Продавачът ще има правото да откаже поръчката на потребителя, или ако Договорът вече е сключен, Продавачът ще има правото да прекрати Договора. Ако Продавачът прекрати Договора, потребителят и Продавачът трябва да върнат един на друг всички изпълнени действия.

4. ЦЕНА НА СТОКИТЕ И ОТСТЪПКИ

4.1    Покупната цена на стоките, посочена на Уебсайта, е крайната цена, т.е. цената на стоките с включено ДДС и други данъци и такси (ако има такива); тази цена не включва разходите за превоз, таксите за плащане при доставка, таксите на оператора на портала за плащане и другите такси, които специално са съобщени на потребителя при завършване на поръчката (във всеки случай преди поръчката да бъде изпратена).

4.2    Чрез изпращане на поръчката потребителят потвърждава, че е информиран, че доставката на стоките зависи от заплащане на покупната цена или други такси, чийто окончателен размер ще бъде съобщен на потребителя преди да се изпрати поръчката.

4.3    Потребителите потвърждават, че ако Уебсайтът показва цена за стоки, която е очевидно невярна, Продавачът има право да прекрати Договора дори след като потребителят е получил имейла, потвърждаващ, че поръчката на потребителя е готова за събиране или че стоките са изпратени за доставка (при необходимост). В такъв случай Продавачът своевременно информира потребителя за ситуацията. Така например посочената цена ще бъде очевидно невярна, ако: (i) цената на стоките е очевидно неправилна (не взема предвид покупната цена), (ii) цената на стоките липсва, или съдържа допълнителна цифра, или десетичната точка е поставена на погрешно място, или (iii) отстъпката на стоките надвишава 50%, но на Уебсайта стоките не са маркирани от символа за маркетингова кампания или за специална оферта. Ако съществуват съмнения за цената, Продавачът изисква от потребителя да се свърже незабавно с него и Продавачът трябва да потвърди на потребителя дали цената е правилна. Тази разпоредба не засяга правото на потребителя да прекратява Договора за улеснение, в съответствие с реда и условията, изложени в настоящите Общи условия.

4.4    Всички специални оферти и отстъпки на стоките на Продавача ще бъдат валидни, освен ако конкретният продукт не гласи друго. Отстъпки (ако има такива) върху цената на стоките не могат да се комбинират (т.е. две или повече отстъпки не могат да се прилагат за един продукт и/или поръчка). Допълнителни условия (напр. продължителност) могат да се прилагат за специална оферта или отстъпка, които допълнителни условия могат да се съобщават отделно на потребителя, независимо дали като част от пазарна комуникация, свързана със специалната оферта или отстъпка, или по друг начин, и тези допълнителни условия са неразделна част от тези Общи условия; ако има несъответствие между тези Общи условия и такива допълнителни условия, предимство се дава на условията, изложени в специалните общи условия на специалната оферта или отстъпка. За избягване на всякакво съмнение, ако потребителят прекрати Договора или върне стоките, закупени на цената на специална оферта с отстъпка или с помощта на какъвто и да е купон, такава специална оферта, отстъпка или купон не може да се използва за закупуване на каквито и да е други стоки, ако Продавачът вече не предоставя специалната оферта или отстъпка или ако купонът е изтекъл.

4.5    Допълнителните Общи условия, посочени в Общите условия за Black Friday, важат за събитието Black Friday.

4.6    Допълнителните Общи условия, посочени в Общи условия за 2+1, важат за събитието 2+1 БЕЗПЛАТНО.

5. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1    Потребителят може, по негова/нейна собствена преценка, да заплати цената на стоките, както и всички разходи, свързани с начина на плащане или начина на доставка, избран от потребителя, по един от следните начини:

(a)   безкасово плащане с карта (чрез интернет интерфейс на банка или чрез интерфейса за плащане Gopay);
(b)   в брой при получаване на стоките на местоположението, определено от потребителя; и

5.2    Покупката става дължима:

(a)   чрез изпращане на поръчка, ако потребителят е избрал като начин на заплащане на покупната цена безкасово плащане съгласно клаузи 5.1, буква а) и 5.1, буква в), и задължението на потребителя да заплати покупната цена трябва да се удовлетвори в момента на постъпване на покупната цена по сметката на Продавача; или
(b)   при получаване на стоките, ако потребителят е избрал като начин на плащане на покупната цена плащане в брой съгласно клауза 5.1, буква б).

5.3    Фактурата за стоките ще бъде издадена едва след като потребителят заплати покупната цена на стоките и ще му/й бъде доставена:

(a)   физически заедно със стоките, ако потребителят е избрал безкасово плащане съгласно клаузи 5.1, буква а) и 5.1, буква в) като начин на плащане на покупната цена; или
(b)   по имейл в рамките на 48 часа от доставката на стоките, ако потребителят е избрал плащане в брой съгласно клауза 5.1, буква б) като начин на плащане на покупната цена.

5.4    За избягване на всякакво съмнение стойността за използване на услугата „наложен платеж“ не е включена в цената на стоките и ще бъде включена в сумата, съобщена на потребителя след избиране на опцията „Наложен платеж“ при попълване на Формуляра за поръчка. Цената за опцията „Наложен платеж“ е цената за използване на начина на плащане, а не таксата за изпращане по пощата или за опаковка.

5.5    За избягване на всякакво съмнение Продавачът не издава фактури без ДДС.

6. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ

6.1    Продавачът доставя стоките на потребителя чрез компанията, посочена във Формуляра за поръчка („Агент за доставка“). Доставката е предмет на общите условия на Агента за доставка.

6.2    На Уебсайта Продавачът определя за всеки артикул от стоките незадължителни, индикативни срокове за доставка, (както е посочено на Уебсайта); въпреки това Продавачът следва да положи максимални усилия, за да достави стоките на потребителя в тези срокове. Независимо от предходното изречение Продавачът доставя стоките на потребителите най-късно в рамките на 40 работни дни. Времето за доставка на стоките започва да тече в деня, следващ деня, в който потвърждението за поръчката е доставено на потребителя, но не преди покупната цена да е постъпила по сметката на Продавача, ако продажната цена е платена съгласно клауза 5.1, буква а) или 5.1, буква в). При изпълнението на поръчката на потребителя може да има обстоятелство, оказващо влияние върху срока за доставка на стоките, поръчани от потребителя. Продавачът информира потребителя за всяка промяна в срока на доставка своевременно; това не засяга правото на потребителя да прекратява Договора съгласно тези Общи условия.

6.3    Потребителят трябва да приеме доставката на стоките на адреса за доставка, посочен от него/нея в поръчката, във времето, договорено между потребителя и Агента за доставка и съгласно реда и условията, определени от Агента за доставка.

6.4    Продавачът си запазва правото да не експедира неколкократно до потребителя стоки, чиято доставка не е приета от него/нея (с изключение на предвиденото в клауза 6.5), или стоки, чиято доставка не е приета от потребителя поради каквато и да е причина, въпреки че Продавачът е действал в съответствие с клауза 6.3 по-горе. Ако потребителят не приеме доставката на стоките, независимо от многократните опити за тяхната доставка, Продавачът може да прекрати Договора.

6.5    Ако стоките са доставени на потребителя в счупени или повредени опаковки или ако пратката е очевидно твърде лека, Продавачът изисква от потребителя да не приема доставката на стоките от Агента за доставка и да информира своевременно Продавача по телефона на номер +421 233 059 601 или по имейл на [email protected].

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1    Потребителят може да прекрати Договора, дори за улеснение, по всяко време от подаването на поръчката до изтичането на 30-дневния период, който започва да тече от неговото/нейното получаване на стоките. За целите на тази клауза се счита, че стоките са взети от потребителя: (i) ако потребителят или трето лице, определено от него/нея, приема доставката на всички или на част от поръчаните стоки или (ii) ако стоките, поръчани от потребителя в една единствена поръчка, се доставят отделно, след като доставката на стоките е приета, или (iii) ако стоките, състоящи се от няколко части или елементи, са доставени, след като доставката на последната част или последния елемент на тези стоки е приета.

7.2    Правото за прекратяване на Договора съгласно клауза 7.1 не се прилага за каквито и да е стоки, произведени съгласно специфичните изисквания на потребителя, направени по поръчка или специално предназначени за отделно лице.

7.3    Правото за прекратяване на Договора може да бъде упражнявано от потребителя пред Продавача с писмо, адресирано до следния адрес www.eyerim.bg/help/contact или по имейл на [email protected]; потребителят може да използва Формуляра за прекратяване на договора, който е на разположение ТУК. Времето за прекратяване на Договора се счита за запазено, ако на Продавача е изпратено Уведомление за прекратяване на договора на или преди последния ден от периода от време, посочен в клауза 7.1.

7.4    В рамките на 14 дни от датата на прекратяване на Договора потребителят трябва да върне стоките на Продавача на този адрес www.eyerim.bg/help/contact или да ги предаде на Продавача или на лице, упълномощено от Продавача да приеме доставката на стоките. Периодът от време, посочен в предходното изречение, следва да се спазва, ако на или преди 14-тия ден стоките са предадени за транспорт. Разходите за връщане на стоките на Продавача се поемат от потребителя в пълен размер.

7.5    Потребителят е отговорен за понижаване на стойността на стоките, дължащо се на боравене със стоките, което излиза извън рамките на употребата, необходима за установяване на характеристиките и функционалността на стоките. Употребата на стоки извън обхвата, посочен в предходното изречение, означава (наред с другото) връщането на каквито и да е стоки, (i) които не са в оригиналната си опаковка, (ii) които са без техния защитен калъф (ако е бил част от доставката), (iii) които са без аксесоари, които са били част от доставката, (iv) от който са свалени етикетите или табелите, (v) от които са отстранени защитните функции (напр. стикери на стъклата на очила), (vi) които не включват инструкции за използване или друга приложена информация. Продавачът препоръчва на потребителя да застрахова пратката, с която стоките се връщат на Продавача.

7.6    Продавачът връща на потребителя плащанията, получени от страна на Продавача от потребителя съгласно или във връзка с Договора, в рамките на 14 дни от датата на прекратяване на Договора, но не преди Потребителят да е доставил стоките на Продавача или да е доказал, че той/тя е изпратил стоките на Продавача, при условие че:

(a)   когато потребителят е заплатил цената на стоките по безкасов начин съгласно клауза 5.1, буква а) или 5.1, буква в), покупната цена се възстановява по сметката, от която е платена, освен ако потребителят не помоли Продавача в писмена форма да възстанови продажната цена на различна сметка; или
(b)   когато потребителят е платил цената на стоките при доставка съгласно клауза 5.1, буква б), покупната цена се възстановява по сметката на потребителя, определена от него/нея в Уведомлението за прекратяване на договора или съобщена на Продавача по-късно в писмена форма.

7.7    Плащанията, които следва да бъдат възстановени от Продавача на потребителя съгласно клауза 7.7, се намаляват от Продавача чрез:

(a)   допълнителните разходи за доставката на стоки, ако потребителят изрично избира начин на предоставяне на стоките, различен от най-евтиния обикновен начин за доставка, предложен от Продавача („допълнителни разходи“ означава разликата между разходите за доставка, избрана от потребителя, и разходите за най-евтиния обикновен начин за доставка, предлаган от Продавача);
(b)   сумата, съответстваща на обезценяването на стоките съгласно клауза 7.6.

7.8    Ако съгласно тези Общи условия и закона потребителят прекрати Договора по валиден начин, всеки допълнителен договор, свързан с Договора (ако има такъв), също се прекратява.

7.9    Продавачът си запазва правото да прекрати Договора по всяко време преди доставката на стоките, ако възникнат обстоятелства извън контрола на Продавача, които ще превърнат в невъзможно доставянето на поръчаните стоки на потребителите съгласно реда и условията, предвидени в Поръчката и/или в тези Общи условия. Продавачът незабавно ще информира Потребителя за тези обстоятелства по имейл или по телефон, на имейл адрес и/или на телефонен номер, които той/тя е посочил(а) във Формуляра за поръчка. В рамките на 14 дни от прекратяването на Договора Продавачът възстановява на потребителя всички плащания, получени от него от потребителя съгласно или във връзка с Договора.

8. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ

8.1    Всички стоки, закупени на Уебсайта, са предмет на 24-месечна гаранция, предоставена от Продавача на потребителя, която започва да тече в деня, в който потребителят е приел доставка на стоките.

8.2    Гаранционният срок се удължава с периода, през който потребителят не може да използва стоките поради техния гаранционен ремонт.

8.3    Гаранцията не покрива каквито и да е дефекти, възникнали на стоките:

(a)   поради механични повреди, причинени на стоките от потребителя;
(b)   поради използването на стоки в условия, чиито влажност, химически и механични въздействия не съответстват на естествената околна среда;
(c)   поради различна от нормалната употреба или небрежно отношение по отношение на грижата за стоките;
(d)   поради щетите, нанесени на стоките от прекомерно натоварване или използването им в противоречие с условията на производителя за употреба на стоките, общите принципи или техническите стандарти;
(e)   поради щетите, нанесени на стоките от неизбежни и/или непредвидими събития;
(f)    поради щетите, нанесени на стоките от инцидентно унищожаване и случайно влошаване;
(g)   от непрофесионално вмешателство, повреда по време на транспортиране, повреда от вода, щети от пожар или друга непреодолима сила; и
(h)   от промени, направени на стоките от страна, различна от Продавача или от лице, упълномощено от Продавача.

За избягване на всякакво съмнение гаранцията не покрива нормалното износване на стоките (или техните части), причинено от тяхната употреба.

8.4    Потребителят може да подаде гаранционен иск по отношение на стоките на www.eyerim.bg/help/contact

8.5    При подаване на гаранционния иск по отношение на стоките потребителят предоставя на Продавача:

(a)   стоките, предмет на гаранционния иск, с всички техни аксесоари, доставени на потребителя заедно със стоките;
(b)   фактурата за стоките; и
(c)   писмо за гаранционен иск, чийто образец е на разположение ТУК и в което трябва да се посочва:

(i)     име, фамилия, адрес, телефонен номер и имейл на потребителя;
(ii)    номер на фактурата, номер на поръчката и датата, на която стоките са доставени на потребителя;
(iii)   наименованието на стоките, предмет на гаранцията (като техния сериен номер);
(iv)   описание на дефекта върху стоките, предмет на гаранционния иск;
(v)    предпочитаният начин за разглеждане на гаранционния иск съгласно клауза 8.10; и
(vi)   саморъчен подпис на потребителя.

8.6    За избягване на всякакво съмнение, ако потребителят е поръчал стоки (като рамка за очила) от Продавача, които впоследствие са допълнени с други стоки, които не са закупени от Продавача (като стъкла за очила), потребителят отделя стоките и доставя на Продавача само стоките, предмет на гаранционния иск, без стоките, закупени от трета страна. В деня на доставка на стоките, предмет на гаранционния иск, заедно с документите и информацията съгласно клауза 8.5, за Продавача започва да тече периодът от време за разглеждане на гаранционния иск на потребителя.

8.7   Ако Потребителят е закупил диоптрични очила с лещи eyerim vision (с каквато и да е корекция) за първи път, той може да ги върне в рамките на 30 дни от доставката, за да получи пълно възстановяване на сумата. Тази политика за връщане се отнася само за един брой очила (в случай че са закупени няколко броя, ще бъде възстановена пълната сума за най-евтиния модел) от цялата поръчка, направена онлайн (т.е. не във физически магазин на eyerim).
Ако Потребителят избере да върне диоптрични очила с премиум стъкла Essilor, изработени по индивидуална рецепта, Продавачът ще възстанови сумата само за диоптричната рамка, тъй като това се счита за Специален артикул.

8.8 Ако потребителят поръчва повече стоки, които са доставени в рамките на една единица, исковете за дефекти в една от тези стоки не е причина потребителят да има искове за дефекти в други недефектни стоки.

8.9    Гаранционният иск ще бъде разглеждан единствено по отношение на дефекти, идентифицирани от потребителя в писмото за гаранционен иск.

8.10    Продавачът ще обработи гаранционния иск незабавно, в по-сложни случаи в рамките на 3 работни дни от датата на подаване на гаранционния иск съгласно клауза 8.7 и в обосновани случаи, особено ако е необходима комплексна техническа оценка на стоките, в рамките на 30 дни от датата на подаване на гаранционния иск. След като периодът от време за разглеждане на гаранционния иск е изтекъл, потребителят може да прекрати Договора.

8.11  Въз основа на правото, избрано от потребителя за упражняване от него/нея от следните права, Продавачът ще определи начина за разглеждане на гаранционния иск на потребителя:

(a)   ако дефектът може да бъде отстранен:

(i)     продавачът отстранява дефекта без ненужно забавяне, своевременно и по правилен начин; или
(ii)    по искане на потребителя Продавачът заменя дефектните стоки или техните компоненти, ако дефектът се отнася само за този компонент, ако по този начин Продавачът не понася прекомерни разходи, като взема предвид цената на стоките или сериозността на дефекта; или
(iii)   по своя собствена преценка Продавачът заменя дефектните стоки или техния компонент, ако дефектът засяга само този компонент, ако това не причинява сериозни затруднения за потребителя;

(b)   ако дефектът не може да бъде отстранен и възпрепятства правилната употреба на стоката като артикул без дефекти, или ако дефектът може да бъде отстранен, но стоките не могат да бъдат използвани правилно поради дефекта, защото дефектът възниква повторно или стоките имат няколко дефекта:

(i)     продавачът заменя стоките; или
(ii)    потребителят може да прекрати Договора.

(c)   ако дефектите на стоките не могат да бъдат отстранени, потребителят има право на разумно намаление върху покупната цена на стоките.

За избягване на всякакво съмнение, ако стоките са заменени, гаранционният срок започва да тече от датата на получаването на новите стоки.

8.12  Ако потребителят изпрати гаранционния иск по отношение на стоки:

(a)   по време на първите 12 месеца от покупката, Продавачът може да отхвърли гаранционния иск на потребителя само въз основа на експертната оценка; независимо от резултата на експертната оценка, Продавачът няма да изисква от потребителя да заплаща разходите за експертната оценка или каквито и да е други разходи, свързани с експертната оценка. Продавачът предоставя на потребителя копие на експертната оценка, обосноваващо отхвърлянето на гаранционния иск, в рамките на 14 дни от датата на разрешаването на гаранционния иск;
(b)   след 12 месеца от закупуването и Продавачът е отхвърлил гаранционния иск, в документа за разрешаването на гаранционния иск трябва да е посочено лицето, на което потребителите могат да изпратят продукта за експертна оценка. Ако потребителят изпраща продукта за експертна оценка на определеното лице, разходите за експертната оценка, както и всякакви други свързани разходи, се поемат от Продавача независимо от резултата на експертната оценка. Ако потребителят определи отговорността на Продавача за дефекта от професионалната оценка, потребителят може да подаде гаранционния иск отново, като гаранционният период няма тече по време на провеждането на професионалната оценка. Продавачът заплаща на потребителя в рамките на 14 дни от датата на повторно подадени гаранционни искове всички разходи, направени за професионалната оценка, както и всички свързани с тях разумни разходи. Повторно подаден гаранционен иск не може да бъде отхвърлен.

8.13  С настоящото Продавачът е информирал надлежно потребителя за неговите/нейните права съгласно раздел 622 (клауза 8.10, буква а) по-горе) и раздел 623 (клауза 8.10, буква б), 8.10, буква в) по-горе) на Закон № 40/1964 Сб., Гражданския кодекс. Чрез сключването на договор потребителят потвърждава, че той/тя е имал(а) възможността да прочетете реда и условията, уреждащи гаранционните искове за стоките.

8.14  Продавачът информира потребителя за разрешаването на неговия/нейния гаранционен иск по имейл, телефон и/или писмо и в същото време издава писмен документ на потребителя в рамките на 30 дни от датата на гаранционния иск.

8.15  Допълнителните Общи условия, посочени в Общи условия за 2+1, важат за събитието 2+1 БЕЗПЛАТНО.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продавачът обработва личните данни на потребителя съгласно общите условия, определени в Политиката за обработка на лични данни, изложени ТУК. С настоящото потребителят признава и се съгласява с тези общи условия за обработка на лични данни.

10. ПРИМЕРНИ СНИМКИ И ВИРТУАЛНО ОГЛЕДАЛО

10.1  Чрез сключването на Договора потребителят признава, че изображенията и снимките на стоките на Уебсайта са примерни и в действителност стоките могат да се различават от примерните снимки, като разликата е най-често е в цвета на стоките.

10.2  Продавачът предлага на потребителите на своя Уебсайт възможност за сравняване на примерните снимки на стоките с техните снимки с помощта на виртуалното „Magic Mirror“ (Магическо огледало). Потребителят признава, че изображенията на стоките във виртуалното „Magic Mirror“ (Магическо огледало) са само примерни и не трябва непременно да отразяват реалността.

11. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1  Ако потребителят не е доволен от начина, по който Продавачът е разрешил неговия/нейния гаранционен иск, или ако той/тя счита, че Продавачът е нарушила правата му/й, той/тя може да се свърже с Продавача с искане за корективна мярка. Ако въпреки искането си за корективна мярка, Продавачът отхвърли неговото/нейното искане, реакцията му е отрицателна или не е отговорил на неговото/нейното искане в рамките на 30 дни от изпращането на искането, Потребителят може да внесе иск за започване на алтернативно разрешаване на спорове съгласно разпоредбата на раздел 12 от Закон № 391/2015 Сб. относно алтернативното разрешаване на потребителски спорове, изменящ или допълващ някои актове. 

11.2  Съответният орган за алтернативно разрешаване на потребителски спорове е Словашката търговска инспекция или друго съответно упълномощено юридическо лице, регистрирано в списъка на алтернативните лица за разрешаване на спорове, поддържани от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е на разположение на адрес https://www.mi.government.bg). Потребителите могат да избират към кои от посочените по-горе лица за алтернативно разрешаване на потребителски спорове да се обърнат.

11.3  За подаване на искане за алтернативно разрешаване на спор потребителят може да използва онлайн платформа за разрешаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

12.1  Данни за контакт на Продавача:

(a)   Адрес за доставка:
       Michalská 389/20,
       811 01 Bratislava,
       Словашка република
(b)   Имейл адрес:
       [email protected]
(c)   Телефонен номер:
       +421 233 059 601

12.2  Данни за контакт на органа за контрол и надзор:
         Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
         Inšpektorát SOI pre Košický kraj
         Odbor výkonu dozoru

(a)   Адрес за доставка:
       Vrátna 3,
       P. O. BOX A-35, 
       040 65 Košice 1
(b)   Телефонен номер:
       055/622 07 81, 055/622 76 55
(c)   Факс:
       055/622 46 95

13. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

13.1  Тези Общи условия влизат в сила по отношение на потребителя на датата на Договора.

13.2  Продавачът може едностранно да изменя или променя тези Общи условия по всяко време. Общите условия, които са валидни и ефективни по време на сключването на Договора, се прилагат за връзката между потребителя и Продавача.

13.3  Ако някоя разпоредба на тези Общи условия е невалидна или неефективна или стане невалидна или неефективна, вместо тази разпоредба се прилага разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната или неефективна разпоредба. Невалидността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби на Общите условия. В случай на съмнение разпоредбите на настоящите Общи условия се считат за валидни, вместо за невалидни.

Настоящите Общи условия са валидни и са в сила от 14.2.2020.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА
• ПИСМО ЗА ГАРАНЦИОНЕН ИСК
• ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ