Принципи за обработка на лични данни

на фирма:

Ейерим ООД (eyerim s.r.o.)
със седалище Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Словакия
ЕИК: 47 970 006
VAT ID No.: 2024164153
Данъчен номер: BG3077847641
№ по ДДС: 3077847641

дружеството е вписано в Окръжния съд в Кошице I, том Sro, партида 36601/V.

настоящия документ бихме искали да Ви информираме за принципите, съгласно които обработваме Вашите лични данни и анализираме някои аспекти на поведението на посетителите на нашите уеб страници и за Вашите права, свързани с това.

Охраната на Вашите лични данни и Вашия личен живот за нас действително е важно, затова ние се отнасяме към вашите лични данни с необходимата грижа и съгласно валидните правни разпоредби ние обръщаме внимание на тяхната надлежна охрана.

Моля, прочетете внимателно следната информация. Винаги, когато получим от Вас Вашите лични данни, ние работим с тези принципи и Ви даваме възможност да се запознаете с тях. Стремим се тези принципи да бъдат възможно най-ясно написани. Ако въпреки това нещо не Ви бъде ясно, не се колебайте да се обърнете към нас с въпрос или забележка, с удоволствие ще ви обясним всеки отделен пасаж.

Тези принципи са в сила от 24. май 2018..

Данни за контакти на фирма eyerim: Адрес: Brezová 2055/22 Spišská Nová Ves 052 01, Словакия
Телефон: +420 723 388 655
E-mail: [email protected]
Работно време: понеделник – петък от 9:00 до 17:00

Обработката ла личните данни се извършва съгласно Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27. 4. 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ES (по-нататък само „Регламент“).

1. Понятия

Субект на данните: Физическо лице (потребител и едноличен търговец), за когото се отнасят личните данни (по-нататък също „Вие“ или „клиент“);

Лични данни: цялата информация за идентифицирания клиент или за този клиент, който може да бъде идентифициран, най-вече чрез препратка към определен идентификатор, например име, идентификационен номер, данни за локализация, мрежов идентификатор или един или повече специални елемента от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или обществената идентичност на това физическо лице (по-нататък също така „данни“ или „информация“);

Администратор: Субект, който определя целта и средствата за обработка на личните данни, извършва обработката и носи отговорността за тази обработка. Администраторът на личните данни, обработвани във връзка с работата на сайта на фирма ейерим (eyerim) е фирма ейерим ООД (eyerim s.r.o.), ЕИК: 47 970 006 (по-нататък също „ние“ или „ейерим (eyerim)“);

Обработващ: Субект, който въз основа на закона или по поръчка на администратора обработва личните данни за администратора, а то въз основа на договор за обработка на личните данни (по-нататък също „търговски партньор“ или „партньор“);

Уеб сайт: можете да намерите уеб сайта на адрес www.eyerim.hu. (да се промени според езиковата версия)

Цел на обработката на лични данни: Причината, поради която се обработват личните данни. Такава причина може да бъде напр. изпълнението на договор, управление на потребителските профили, обработка на забележки и оплаквания, изпращане на търговски съобщения (нюзлетъри) или показване на реклами въз основа на интереса на клиентите;

Бисквитки: Кратки текстови файлове, които се запаметяват от вашия уеб или мобилен браузър. Повечето файлове – бисквитки съдържат уникален идентификатор, т.нар. ID на бисквитките. Става въпрос за верига от знаци, свързани с уеб сайтове и сървъри на този браузър, който е запаметил бисквитките. Това дава възможност на уеб сайтовете и сървърите да различават и идентифицират отделните браузъри. Бисквитките се използват за подобряване на функционирането на уеб сайтовете, оценка на тяхната посещаемост и с цел по-добра насоченост на маркетинговите дейности. Ако разглеждате нашия сайт, предполагаме, че Вие сте съгласни с използването на бисквитки.

2. Какви лични данни се обработват?

Ейерим (Eyerim) и неговите обработващи лица в съответствие с правните разпоредби и целите на обработката обработват следните лични данни, съответно категории лични данни:

 - данни за идентификация и адреси: напр. име, фамилия, адрес за кореспонденция, адрес за фактуриране, адрес на седалище, ЕИК, № по ДДС;
 - електронни данни за контакти: напр. телефонен номер, имейл адрес;
 - други електронни данни: IP адрес, бисквитки, идентификатори в социалните мрежи, данни за локализация на устройството, използвано от клиента, и др.;
 - други лични данни, свързани с договорните отношения: номер на банкова сметка, данни за използването на нашата стока;
 - други лични данни: типични данни, предоставени от клиента във формуляра за поръчка или в други документи и при комуникацията с нас, а то включително по-късните актуализации.

3. Какъв е произходът на личните данни?

Обработваме данните, които вие ни давате напр. при поръчка на нашата стока, регистриране на потребителски профил, комуникация с нас или регистрация за получаване на нюзлетър. Типично става дума за:

 • идентификационни и адресни данни;
 • електронни данни за контакт;
 • други лични данни, свързани с договорните взаимоотношения;

А също така и данни, които получаваме автоматично въз основа на това, че разглеждате нашия уеб сайт. Типично става дума за:

други електронни данни:

  - бисквитки;
  - уеб сайта, от който сте дошли на нашия сайт;
  - IP адрес;
  - дата на достъпа и времетраене на достъпа;
  - въпроси на търсенето;
  - код на отговора http и https;
  - пренасяни групи данни;
  - данни за браузъра и операционната система на компютъра.

4. Защо се обработват личните данни?

Вашите данни могат да се обработват от ейерим (eyerim) за следните цели:

Изпълнение на договорните взаимоотношения

 • Цел: Въз основа на договора с нас имате право на предоставяне на поръчаните продукти. Ние пък имаме правото да получим съответната договорена цена. За да можем да изпълним своята част и да проверяваме изпълнението на Вашия част от ангажиментите, ние трябва да обработим Вашите идентификационни и адресни данни, данни за контакти и други лични данни, свързани с договорните взаимоотношения (напр. номер на сметка и др. под.).
 • Правно основание: Обработката на лични данни с цел изпълнение на договорните взаимоотношения е мотивирана от договорните взаимоотношения между нас и Вас. Предоставянето на лични данни в този случай представлява договорно изискване, без което не е възможно да бъде сключен договорът.
 • Правно основание: Времето на съхранение на данните зависи от времетраенето на договорните взаимоотношения на клиента с нас.

Управление на клиентски профили

 • Цел: На нашия уеб сайт клиентите могат да се регистрират и да управляват своите лични настройки. За тази цел трябва да обработим вашия имейл адрес, евентуално можете да ни дадете и име, фамилия, адрес и телефонен номер. Тези данни служат за по-лесна поръчка на нашата стока и за предоставяне на промоции на клиентите.
 • Правно основание: Обработката на личните данни за цел управление на клиентските профили е основана на Вашето съгласие. Предоставянето на личните данни в този случай е доброволно. Без съгласие за обработка на Вашия имейл адрес обаче не е възможно да Ви регистрираме. Можете да анулирате Вашето съгласие по всяко време.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните зависи от времетраенето на Вашето съгласие. За анулиране на съгласието ще смятаме, ако не влезете в своя клиентски профил за период от 4 години.

Комуникация с клиентите, оценка на удовлетворението им, уреждане на забележки, оплаквания и рекламации

 • Цел: Използваме Вашите данни за отговаряне на Вашите въпроси, уреждане на забележки, оплаквания с нашата подкрепа за клиента. Също така можем да се обърнем към Вас с молба за попълване на въпросник за това дали сте доволни. Ако решите да използвате за комуникация с нас някоя социална мрежа, трябва да имате предвид, че обработването на личните данни се регулира и от условията на самите социални мрежи, върху които ние нямаме влияние.

  Използваме Вашите данни и за това да Ви съобщаваме състоянието на вашите поръчки и да ви напомняме, че не сте платили договорената цена. В случай, че не довършите своята поръчка, можем да Ви изпратим на имейл или смс с напомняне, че не сте довършили поръчката, о евентуално да Ви предложим някаква промоция. Вярваме, че става дума за полезна услуга, защото благодарение на нея можете да продължите започнатата поръчка и не е необходимо отново да търсите стоката, за която вече сте проявили интерес.

  Обработваме Вашите данни и в случай на упражняване на Вашите права в случай на неправилна употреба и при упражняване на Вашите права във връзка с обработката на Вашите лични данни.
 • Юридическо основание: Обработката на личните данни с цел комуникация с клиентите, оценката на задоволството на клиента, уреждането на забележки, оплаквания и рекламации е мотивирана от нашия основателен интерес за възможност да общуваме с клиента. Предоставянето на личните данни в този случай не е законово или договорно изискване. Не сте задължени да ни представите своите лични данни за тази цел.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните зависи от времетраенето на договорните взаимоотношения на клиента с нас и след това за период от 4 години от прекратяването им.

Изпращане на търговски съобщения и оферти за нашите стоки

 • Цел: На нашите клиенти и на всички, които са дали съгласието си, редовно по имейл изпращаме нова информация за нашите стоки. Можете лесно и бързо да спрестанете да получавате тези съобщения, като кликнете на линка за отписване, който е част от всяко съобщение. Можете да управлявате своите преференции относно изпращането на търговски съобщения и в своя потребителски профил.

  Ако сте наш клиент (например ако сте направили поръчка при нас), можем да използваме Вашия имейл адрес, който сте ни предоставили, за изпращане на търговски съобщения за подобни изделия, ако не сте изразили несъгласие с това. В останалите случаи ще поискаме от Вас съгласие за изпращане на търговски съобщения за нашите продукти, промоции и рекламни кампании на фирмата. Информацията, която ни предоставите, също и информацията, получена по друг начин във връзка с нашите продукти – например данни за това как използвате уеб сайта, данни за направените поръчки или информация за Вашето участие в промоциите и състезанията, можем да използваме за персонализация на нашите търговски съобщения. За съгласие за изпращане на търговски съобщения ще се обръщаме към Вас винаги, когато даването на съгласие се изисква от съответните правни разпоредби.
 • Юридическо основание: Обработката на личните данни с цел изпращане на търговски съобщения и оферти на наши продукти е обусловена от нашия основателен интерес за директен маркетинг. Предоставянето на лични данни въз основа на Вашето съгласие в този случай е доброволно, но без него не можем да Ви изпращаме търговски съобщения. Можете по всяко време на премахнете своето съгласие. Предоставянето на личните данни в този случай не е законово или договорно изискване. Не сте задължени да ни представите своите лични данни за тази цел.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните зависи от времетраенето на Вашето съгласие. За анулиране на съгласието или прекратяване на основателния интерес ще смятаме, ако не отворите нашите търговски съобщения за период от 3 години.

Директен маркетинг и създаване на персонализирано съдържание и реклама

 • Цел: Технологията на създаване на персонализирано съдържание и реклама ни дава възможност да показваме нашите реклами на посетителите, които вече са проявили интерес към нашите стоки или към нашия уеб сайт, на партньорски уеб страници. Стараем се да Ви показваме само тази реклама, която действително Ви интересува, а не реклама без каквато и да е връзка към Вашата личност и Вашите интереси. Въз основа на историята на Вашите поръчки, интереси и поведение на уеб сайта на нашия сайт или на уеб сайта или апликациите на трети страни (включително социални мрежи) се изобразява персонифицирано съдържание и оферти. Това е възможно най-вече благодарение на бисквитките. За управление на Вашите преференции по отношение на обработката на бисквитките можете да прочетете с частта Cookies.
 • Юридическо основание: Обработката на личните данни с цел директен маркетинг и създаване на персонализирано съдържание и реклама е обусловена от нашия основателен интерес за директен маркетинг. Предоставянето на лични данни въз основа на Вашето съгласие в този случай е доброволно, но без него не можем да Ви изпращаме персонализирано съдържание и реклами. Можете по всяко време на премахнете своето съгласие. Предоставянето на личните данни в този случай не е законово или договорно изискване. Не сте задължени да ни представите своите лични данни за тази цел. Някои данни за тази цел обаче се обработват автоматично, когато разглеждате нашия сайт.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните зависи от времетраенето на Вашето съгласие. Времето на запазване на бисквитките може да се различава в зависимост от вида бисквитки. Някои бисквитки са ограничени от времетраенето на сесията (т. нар. session cookies). Те се обработват, когато браузърът е пуснат, и след неговото изключване автоматично се отстранява. Други бисквитки са постоянни (т. нар. persistent cookies). Тези бисквитки остават в браузъра и след неговото изключване чак до определена дата, евентуално до тяхното мануално изтриване от потребителя. Според тези бисквитки може да бъде идентифициран компютърът на потребителя при повторно пускане на браузъра и сърфиране на интернет. Допълнителна информация за запаметяването на бисквитките можете да прочетете в частта Cookies.

Подобряване на качеството на предоставяните услуги, анализ на посещаемостта на нашия уеб сайт и Вашето поведение на уеб сайта

 • Цел: Ейерим (Eyerim) винаги се стреми към подобряване на качеството на своите услуги на Вашето удовлетворение. За развоя на нови продукти и услуги и подобряването на настоящите такива спомага установяването на потребностите и желанията на потребителите посредством телефонни разговори, въпросници, анализ на уеб сайта, на интереса към определени продукти или услуги и текстове и т.н.

  Във връзка с разглеждането на нашия уеб сайт ние изготвяме информация за посещаемостта, броя на посещенията, броя разгледани страници, устройството, от което разглеждате сайта, времето, прекарано на сайта. Тези данни ни помагат да идентифицираме трудно достъпните или не много разбираемите места на нашия сайт. Ние събираме тези данни, за да успеем да предоставим качествено съдържание, който да бъде потребителски удобен и да развиваме услугите, към които проявявате очевиден интерес. Въз основа на тази информация ние редовно подобряваме нашия уеб сайт.

  В сътрудничество с нашите партньори, които осигуряват за нас аналитични услуги, при всяко посещение на нашия уеб сайт ни събираме определени данни, които ни помагат да установим как използвате нашия уеб сайт, и получаваме обобщена статистика. Към тези данни спадат IP адрес, географско местоположение на устройството, тип браузър, език на браузъра, дата и час на вашето изискване, времетраене на Вашето посещение, изобразени уеб сайтове и кликнати места (напр. линкове). При събирането и анализа на тези данни на нашия уеб сайт или в съобщенията на имейла можем да използваме файлове бисквитки, пиксел тагове, уеб бийкъни, файлове clear GIF и подобни инструменти. Тези данни ни помагат да предоставяме по-добро и по-релевантно съдържание на уеб сайта, да следим ефективността на рекламата, да разкриваме и поправяме евентуални проблеми и да подобряваме общия вид на нашия уеб сайт. Също така можем да възложим на доставчик на услуги на трета страна да осигурява от наше име уеб реклама. Тези доставчици могат да използват пиксел тагове и подобни технологии за събиране на информация за посещенията на нашия уеб сайт и след това тази информация да бъде използвана за целенасочена реклама.

  Ако не искате тези данни да бъдат събирани с помощта на технологиите, можете да използвате лесно решение: повечето браузъри предлагат възможност автоматично да отказвате много такива технологии, или ви дават възможност да изберете дали да ги приемете или да ги откажете. За управление на Вашите преференции по отношение на бисквитките може да прочетете в частта Cookies.
 • Правно основание: Обработката на личните данни с цел подобряване на качеството на предоставяните, анализ на посещаемостта на нашия уеб сайт и на Вашето поведение на уеб сайта е обусловена от Вашето съгласие, евентуално от нашия основателен интерес за директен маркетинг. Предоставянето на лични данни въз основа на Вашето съгласие в този случай е доброволно, но без него не можем да подобряваме на качеството на предоставяните, да извършваме анализ на посещаемостта на нашия уеб сайт и на Вашето поведение на уеб сайта. Можете по всяко време на премахнете своето съгласие. Предоставянето на личните данни в този случай не е законово или договорно изискване. Не сте задължени да ни представите своите лични данни за тази цел. Някои данни за тази цел обаче се обработват автоматично, когато разглеждате нашия сайт.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните зависи от времетраенето на Вашето съгласие. Времето на запазване на бисквитките може да се различава в зависимост от вида бисквитки. Някои бисквитки са ограничени от времетраенето на сесията (т. нар. session cookies). Те се обработват, когато браузърът е пуснат, и след неговото изключване автоматично се отстранява. Други бисквитки са постоянни (т. нар. persistent cookies). Тези бисквитки остават в браузъра и след неговото изключване чак до определена дата, евентуално до тяхното мануално изтриване от потребителя. Според тези бисквитки може да бъде идентифициран компютърът на потребителя при повторно пускане на браузъра и сърфиране на интернет. Допълнителна информация за запаметяването на бисквитките можете да прочетете в частта Cookies.

Организиране на състезания за клиенти и изпращане на печалбите

 • Цел: От време на време организираме състезания за нашите клиенти, съгласно параметрите на даденото състезание обработваме и Вашите лични данни. Типично става въпрос за Вашия имейл адрес и име и фамилия.
 • Правно основание: Обработката на личните данни с цел организиране на състезания за клиенти и изпращане на печалбите е обусловена от Вашето съгласие. Предоставянето на лични данни въз основа на Вашето съгласие в този случай е доброволно, но без него не можете да участвате в състезанията за клиенти. Можете по всяко време на премахнете своето съгласие.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните е обусловено от времетраенето на самото състезание за клиенти.

Защита на нашите права, имущество или безопасност или права, имущество или безопасност на други лица

 • Цел:Ние можем да използваме данните за това как използвате нашия уеб сайт, или данните за Вашите поръчки за предотвратяване или разкриване на измами, злоупотреби, противозаконови употреби и нарушаване на нашите търговски условия, а също и за това, за да изпълним съдебни решения или решения на органи по наказателни производства, на други органи на държавната администрация или условия, определени във валидните правни разпоредби.
 • Правно основание: Обработката на личните данни за целите на защитата на нашите права, имущество или безопасност или права, имущество или безопасност на други лица е обусловена от изпълнението на законовите задължения, евентуално от нашия основателен интерес за защита на нашите права, имущество или безопасност или права, имущество или безопасност на други лица. Предоставянето на личните данни в този случай не е законово или договорно изискване. Не сте задължени да ни представите своите лични данни за тази цел. Някои данни за тази цел обаче се обработват автоматично, когато разглеждате нашия сайт.
 • Време на съхранение: Времето на съхранение на данните е 4 години от прекратяването на нашите договорни взаимоотношения, евентуално 4 години от получаването им.

Счетоводни и данъчни цели

 • Цел: Трябва да обработваме Вашите лични данни и заради това, че сме задължени съгласно съответното счетоводно и данъчно законодателство.
 • Правно основание: Обработката на личните данни за счетоводни и данъчни цели е обусловена от задължителното изпълнение на съответното счетоводно и данъчно законодателство. Задължение сме да обработим тези данни.
 • Време на съхранение: Личните данни за счетоводни и данъчни цели се обработват за период, определен от правните разпоредби (напр. счетоводните данни се обработват за период от 10 години).

5. На кого се дава достъп до личните данни?

До вашите лични данни имат достъп най-вече нашите служители, на които тези данни са необходими, за да можем да Ви предоставяме нашите продукти и услуги.

Освен нашите служители, ние трябва да предоставяме Вашите лични данни и на различни търговски партньори , които дават възможност на ейерим (eyerim) да функционира и ни помагат да Ви предоставяме по-качествено, по-точно и като цяло по-персонифицирано съдържание, продукти и услуги. Партньорите, на които предоставяме Вашите лични данни, са избрани от нас много внимателно. Ние сътрудничим само с такива, които са в състояние да осигурят такова техническо и организационно обезпечаване на личните данни, че да не може да се стигне до неправомерен или случаен достъп до Вашите лични данни или до злоупотреба с тях. Всички тези партньори имат правото да извършват обработка на Вашите лични данни единствено въз основа на договор за обработка на лични данни, в който се задължават да запазват информацията в тайна. Предоставените данни също така не трябва да се използват за никакви други цели, освен за тези, за които сме им дали достъп.

Достъп до Вашите лични данни могат да имат следните категории наши партньори (получатели):

Партньори, които от наше име осигуряват транспорт на продуктите

 • За да можем да ви доставяме нашите продукти, използваме услугите на фирми-превозвачи.

Партньори, на които предоставяме данни с цел анализ на посещаемостта на нашия уеб сайт, Вашето поведение на сайта и търговски промени

 • Стараем се да останете доволни от използването на нашия уеб сайт. Затова сътрудничим с партньори, които извършват анализ на посещаемостта и Вашето поведение на нашия уеб сайт. Благодарение на тези партньори имаме информация за това коя част на нашия уеб сайт не е разбираема, евентуално къде търсите информация и дали я намирате, на кои оферти на нашия уеб сайт сте кликнали и др. под. Въз основа на тази информация ние редовно правим подобрения по нашия уеб сайт.

Партньори, които ни предоставят своите услуги, които от наше име осигуряват техническата реализация на определена услуга, и доставчици на технологии, които използваме за нашите услуги.

 • За да може ейерим (eyerim) да функционира нормално и да Ви предоставя своите услуги, ние трябва да сътрудничим с редица партньори, които ни предоставят услуги, те осигуряват техническата реализация на определени услуги или предоставят технологии, които ние използваме за нашите услуги. Типично става дума за следните категории партньори:
  • доставчици на информационни и комуникационни услуги и хостинг, вкл. т.нар. хранилище облак,
  • доставчици на защитата и интегритета на нашите услуги и уеб сайт,
  • доставчици на аналитични услуги,
  • доставчици на счетоводна и данъчна консултантска дейност,
  • доставчици на асистентски услуги за подкрепа на клиента,
  • доставчици на терминали за плащане (доставчици на дебитни карти),
  • оператор на социални мрежи,
  • доставчици на правни услуги, адвокати,
  • доставчици на печатни и пощенски услуги, включително куриери,
  • партньори, които сътрудничат с нас в програми за лоялни клиенти, при организиране на конференции, семинари и други събития.

Партньори, които осигуряват за нас директен маркетинг и партньори и доставчици на технически решения, благодарение на които можем да Ви показваме персонализирано съдържание и реклама

 • За презентиране и реклама на нашите стоки ние използваме рекламни агенции, на които предоставяме някои данни за по-точно насочване на рекламата.
 • За да бъдете възможно най-доволни при посещението на нашия уеб сайт ние предоставяме релевантна информация, препоръчваме услуги, изпращаме ви напомняне за поръчките, оставени във вашата кошница. Всички тези услуги се основават на вашите предишни покупки, на това, на какво кликвате на нашия сайт и каква информация сте ни предоставили.
 • За да установим, че нашата реклама се изобразява на релевантна публика, ние даваме Вашите лични данни, а то включително имейл адреси, на доставчика на технически решения, благодарение на което можем да показваме персонализирано съдържание и реклами.

Органи на административното управление

 • Даваме достъп до личните данни в случай на домогване на права, ако това се изисква от закона или ако е необходимо за предотвратяване, разкриване и преследване на наказуеми деяния и измами, или ако по закон сме задължени да го направим.
 • Може да става въпрос за орган, действащ по наказателно производство (полиция, прокуратура и съдилища) или данъчно управление.
 • Предаването на лични данни на тези получатели не протича редовно, а само при отделни случаи, ако това се изисква от закона.

6. Личните данни предават ли се извън рамките на ЕС?

В случай, че предаваме личните данни на своите клиенти за обработка в трети държави (извън Европейското икономическо пространство, част от което са и държави извън Европейския съюз – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или на международна организация, извършваме това само при условие, че тази трета държава или международна организация осигуряват необходимото ниво на защита или ако получателят на личните данни е предоставил подходящи гаранции за тяхната защита и в страната има на разположение упражняване на права на субектите на данните и ефективна юридическа защита на субектите на данните.

Европейската комисия до този момент е признала съответното ниво на защита в следните държави: Андора, Аржентина, Канада (търговски организации), Фарьорски острови, Гернси, Израел, остров Ман, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай и САЩ (ограничено на рамката Privacy Shield).

7. По какъв начин се обработват личните данни?

Личните данни се обработват мануално и автоматизирано. За всички дейности по обработката ние надлежно водим протоколи съгласно съответните правни разпоредби.

8. Какви са правата на субектите на данните?

При реализацията на Вашите права се обръщайте към нас посредством нашите данни за контакт, които са посочени в увода на настоящите принципи. Запазваме си правото по съответния начин да проверим идентичността на желаещия съответните права. Ако молбите се повтарят и са очевидно безпричинни или неправомерни, можем да Ви наложим съответната такса или отказ да изпълним молбата Ви.

Право на достъп до личните данни

 • Ако искате да знаете дали обработваме Вашите лични данни, имате право да получите от нас информация за това дали Вашите лични данни са обработени, и ако това е така, имате право да получите достъп до Вашите лични данни. В случай на повторно изискване имаме право да изискваме съответната такса за предоставянето на личните данни на базата на нашите административни разходи.

Право на промяна на неточните лични данни и допълване на непълните лични данни

 • В случай, че се опасявате, че за Вас обработваме неточни или неистински данни, имате право да изисквате тяхната поправка. Също така имате право да изисквате допълнение на липсващите данни. Ще извършим поправката или допълнението без излишно забавяне, винаги с оглед на нашите технически възможности.

Право на изтриване

 • В случай, че Вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или обработени по друг начин, или ако установите, че са били обработени противозаконно, имате право да изисквате тяхното изтриване.

Право на ограничаване на обработката на лични данни

 • В случай, че не проявявате интерес данните да бъдат напълно изтрити, а само да бъде временно ограничено обработването на Вашите лични данни, можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Право на пренасяне на данните

 • VВ случай, че искате Вашите лични данни да бъдат предадени на трети субекти, можете да използвате своето право за пренасяне на данни. В случай, че при упражняването на това право може да възникне неблагоприятно засягане на правата и свободите на трети лица, няма да можем да удовлетворим молбата Ви.

Право на подаване на възражение

 • Имате право по всяко време да изказвате възражение срещу обработката на личните данни, които се обработват за целите на изпълнението на задачата, извършвана в обществен интерес или при упражняването на обществени правомощия или за целите на опазването на нашите мотивирани интереси. В случай, че не докажем, че съществува основателна причина за обработка, която стои над Вашите интереси или права и свободи, обработката въз основа на Ваше възражение ще бъде прекратена без излишно забавяне.

Право на анулиране на съгласието по всяко време

 • Ако обработката на Вашите данни е основана на Вашето съгласие, имате право по всяко време да анулирате съгласието си.

Право на информация за автоматизирано решение, включително профилиране

 • Вие не сте предмет на никакво решение, основано изключително на автоматизирана обработка, включително профилиране, което би могло да има за Вас юридически последствия или по някакъв сериозен начин да се отнася до Вас.

Право да се подаде оплакване до Комисията за защита на личните данни

 • Имате право да подадете оплакване до надзорния орган, а именно Комисията за защита на личните данни, който е Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, със седалище Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Република Словакия, тел.: +421/2/3231 3220, e-mail: [email protected], web: www.dataprotection.gov.sk.

9. Как се обработват файловете бисквитки?

Файловете бисквитки се използват от повечето уеб сайтове и сървъри при предоставяне на редица основни интернет услуги. Ако пазарувате онлайн, бисквитките служат например за това интернет магазинът да помни това, което преди сте сложили в кошницата за покупка. Файловете бисквитки също така дават възможност уеб сайтовете да запаметят вашите преференции (напр. какъв език използвате или данни за вход) и ди ги използват при вашето следващо посещение. С помощта на бисквитките могат да се събират и статистически данни за активността на потребителите, например брой на уникални посещения на потребители на страницата за месец, които са много ценни, тъй като предоставят по-качествени и по-удобни за клиента услуги.

Бисквитките според времетраенето им могат да се делят на:

 • временни бисквитки (т. нар. session cookies), които остават запаметени във Вашия браузър само до момента, когато затворите браузъра,
 • постоянни бисквитки (т. нар. persistent cookies), които остават дългосрочно запаметени във Вашия браузър, докато не премине срокът им на запазване или докато не ги отстраните мануално (периодът на запазване на бисквитките във Вашия браузър зависи от настройките на самата бисквитка и от настройките на Вашия браузър).

И според функциите им могат да се делят на:

 • есенциални, които са задължителни за функционирането на нашия уеб сайт,
 • преференциални които дават възможност нашият уеб сайт да запамети информация, която се променя – как реагира уеб сайтът или как изглежда (напр. предпочитан език или регион, в който се намирате), тези бисквитки не са абсолютно необходими за функционирането на нашия уеб сайт, но повишават неговото функциониране и практичността на неговото ползване,
 • аналитични които ни помагат да анализираме Вашите впечатления на нашия уеб сайт (т. нар. User Experience) и благодарение на това ние разбираме как използвате нашия уеб сайт,
 • ремаркетингови, които използваме за правилното насочване и за персонализация на съдържанието и рекламата,
 • конверсиращи които служат за анализ на ефективността на отделните канали за продажба,
 • наблюдаващи които в комбинация с конверсиращите ни помагат да преценяваме ефективността на отделните канали за продажба.

Също така използваме бисквитки на трети страни, въз основа на които протича проследяване на повече уеб сайтове, за да можем да Ви представим персонализирано съдържание и реклама на уеб сайтовете на трети страни и на други канали за продажба.

Посредством конверсиращите бисквитки на нашия уеб сайт ние измерваме броя на поръчките, които са били изпратени, след като клиентът е дошъл на нашия сайт след кликването на реклама от уеб сайтовете на нашите рекламни партньори или със свързване чрез линк, който се намира на сайта на тези партньори. По този начин ние извършваме анализ на ефективността на нашите отделни канали за продажба, въз основа на което правим финансовите изчисление между нас и нашите рекламни партньори. Посредством конверсиращите бисквитки Вие не можете да бъдете идентифицирани, поради това не става дума за лични данни. Нашият рекламен партньор получава само данни за общия брой потребители, които са кликнали на рекламата или са си поръчали нещо от нас.

10. Къде може да научим повече за обработката на личните данни и за личното пространство на интернет?

Настройка на браузъра и настройка на бисквитките

Можете да промените настройките на своя браузър така, че да отстранява бисквитките или да възпрепятства тяхното запаметяване в компютъра или мобилното устройство без вашето изрично съгласие. Информация за настройките на бисквитките можете да намерите в съответната част за помощ в самия браузър. Тук можете да прочетете как работи това а най-често използваните браузъри:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Можете да посетите и http://www.youronlinechoices.com/cz/ (чешки), www.allaboutcookies.org (английски) или www.aboutads.info/choices (английски), където можете да научите за възможностите за отказ на определени насочени рекламни действия, които се предлагат от някои трети страни, с които сътрудничим. Трябва да влезете в уеб сайтовете ба отделните браузъри и устройства, за които изразявате своето несъгласие. Тъй като инструментите за изразяване на несъгласие могат да зависят от бисквитките, може би, в случай че изтриете бисквитките, ще трябва отново да посетите тези страници и повторно да настроите своите преференции.

За бисквитките можете да прочетете и на Уикипедия: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (чешки).

11. Обработват ли се и данните на деца?

Нашият уеб сайт не е предназначен за деца, по-малки от 16 години. Техните лични данни съзнателно не се събират. Ако установим, че по недоглеждане сме получили личните данни на деца, по-малки от 16 години, ще предприемем стъпки тези данни да бъдат изтрити възможно най-бързо, освен случаите, когато сме задължени от съответния закон да ги запазим.

12. Заключение

Правните разпоредби и нашата търговска стратегия о свързаните с нея начини за обработка на Вашите лични данни могат да се променят. Ако решим да актуализираме настоящите принципи, промените ще бъдат обявени на нашия уеб сайт и ще Ви информираме за извършените промени. В случай, че се подготвя кардинална промяна на посочените принципи, или в случай, когато това бъде наложено законово, ще Ви информираме предварително. Моля да прочетете внимателно тези принципи и при следващата ни комуникация с нас или при използването на нашия уеб сайт да ги проверявате редовно.